Bookmark and Share

Πολιτική χρήσης

Η Γνωστοποίηση Απορρήτου Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα Εξεταζόμενων

Η Φροντίδα Υγείας απαρτίζεται από μια ομάδα επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν υπεύθυνα και αξιόπιστα κάθε ιατρικό πρόβλημα με πραγματικό ενδιαφέρον και επιστημονική κατάρτιση, διαφυλάσσοντας την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την εχεμύθεια και την εγκυρότητα στη διεκπεραίωση των εργαστηριακών εξετάσεων.
Έχουμε δεσμευτεί εκ του νόμου να προστατεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια. Οι επαγγελματίες μας στον τομέα της υγείας υπόκεινται σε επαγγελματικό καθήκον εμπιστευτικότητας.
Η παρούσα Γνωστοποίηση Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εξεταζόμενων (εφεξής Γνωστοποίηση) αφορά το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται η Φροντίδα Υγείας κατά την παροχή των υπηρεσιών  της. Ειδικότερα, στη παρούσα καταγράφεται και αναλύεται: η νομική βάση της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρεία ,το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει η Φροντίδα Υγείας  για την εγγύηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητάς σας.

Η Νομική Βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας
Σεβόμενοι την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, είναι αναγκαίο για μας να κάνουμε χρήση των προσωπικών και ιατρικών σας δεδομένων ώστε να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες ιατρικές υπηρεσίες. Η από μέρους σας συμφωνία για την παροχή των ιατρικών μας υπηρεσιών αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχειωδών προσωπικών σας δεδομένων.
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για τον προγραμματισμό των ραντεβού σας και για την εκτέλεση των ιατρικών υπηρεσιών που χρειάζεστε.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Το διαγνωστικό κέντρο Φροντίδα Υγείας συλλέγει τα στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, είδος ασφάλειας, είδος εξέτασης, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ), προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, αποθηκεύει κατόπιν ρητής δικής σας συναίνεσης, στοιχεία επικοινωνίας οικείων σας, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν παραπέμπεστε στο διαγνωστικό μας κέντρο από ιδιωτικό γιατρό ή νοσοκομείο, μπορεί -εφόσον συναινέσετε- να ενημερώσουμε τον θεράποντα ιατρό σας ή εφόσον νοσηλεύεστε, να αποστείλουμε στο νοσηλευτικό ίδρυμα τα αποτελέσματα των ιατρικών σας εξετάσεων. Εάν η ιατρική διάγνωση και/ή η ιατρική περίθαλψη που παρέχουμε καλύπτεται από φορέα ιατρικής ασφάλισης (δημόσιο ή ιδιωτικό), οφείλουμε να ελέγξουμε την ασφαλιστική σας κάλυψη προτού παράσχουμε την ιατρική υπηρεσία σε εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλώ απευθυνθείτε στη γραμματεία του κέντρου μας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας
Η Φροντίδα Υγείας, διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα 10 ετών, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η εταιρεία προβαίνει σε ασφαλή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Κατ’ εξαίρεση η ως άνω εταιρεία, διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η  Φροντίδα Υγείας γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:
Α) Σε παρόχους ιατρικών υπηρεσιών – συνεργάτες της:
Η Φροντίδα Υγείας  διατηρεί εξωτερικές συνεργασίες με τρίτους (μηχανικούς πληροφορικής, ιατρούς, παρόχους υπηρεσιών υγείας – εργαστήρια αναφοράς), οι οποίοι προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα ή στους κωδικούς  και για λογαριασμό του ως άνω διαγνωστικού κέντρου, ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού και δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων.
Β) Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Η Φροντίδα Υγείας κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες (με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία) μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Σε περίπτωση που η κοινοποίηση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρείτε με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία
Για λόγους διαφύλαξης ζωτικών σας συμφερόντων
Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.
Γ) Σε τρίτους παρόχους κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Η Φροντίδα Υγείας κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας μόνο κατόπιν υποβολής δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους μπορείτε να συμβουλευθείτε τη γραμματεία του κέντρου μας.

Διευκρινίζεται ότι η Φροντίδα Υγείας μοιράζεται μόνο τα δεδομένα σας που είναι απολύτως απαραίτητα και δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.
Υπό το πρίσμα της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων είστε εξοπλισμένοι με τα ακόλουθα δικαιώματα.
Α. Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
Β. Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων μετά από σχετικό αίτημα
Γ. Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, μετά από σχετικό αίτημα
Δ. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας., μετά από σχετικό αίτημα
Ε. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σε άλλη εταιρεία (π.χ. διαγνωστικό κέντρο)
Στ. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η εταιρεία μας θα δίνει απάντηση στα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος λόγω της περιπλοκότητας του αιτήματος.

Εάν επιθυμείτε την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη προστασίας δεδομένων κα. Χριστίνα Μαντά (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6839236) ή να απευθυνθείτε σε έναν από τους υπαλλήλους της γραμματείας μας.

Μέτρα ασφαλείας
Σας διαβεβαιώνουμε ότι ισχύουν εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από την απώλεια και την κακή χρήση, καθώς και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control), ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση  ή άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια από εμάς και τους προσεκτικά επιλεγμένους παρόχους των υπηρεσιών μας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία μας (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στo 2610222800) ή να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη προστασίας δεδομένων κα. Χριστίνα Μαντά (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6839236). Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι σε πρώτη φάση θα μπορέσετε να εγείρετε τα παράπονά σας προς επίλυση σε εμάς.

© 2008 - 2020  http://www.frontida-ygeias.gr  |  All rights reserved.